ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ ޝާޢިރަކު މިވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި ޑިމޮކްރަސީގައި މި އޮންނަ ޕާރޓީ ސިސްޓަމުގެ ވާހަކަ ނޫންބާވައެވެ.

ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ ޝާޢިރަކު މިވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި ޑިމޮކްރަސީގައި މި އޮންނަ ޕާރޓީ ސިސްޓަމުގެ ވާހަކަ ނޫންބާވައެވެ.

وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إنْ غَوَتْ ******* غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزَّيَةُ أَرْشُدِ

އަހަރެންނަކީ ޣަޒިއްޔަތު ވަންހައިގެ މީހެކެވެ. އެބައިމީހުން މަގުފުރެދިއްޖެނަމަ އަހަރެންވެސް ހުންނާނީ މަގުފުރެދިފައެވެ. އަދި އެބައިމީހުން ހެޔޮމަގުންދާނަމަ މަވެސް ދާނީ ހެޔޮމަގުންނެވެ.

 

އެހެން ޢިބާރާތަކުން

އަހަރެންނަކީ މިވެނި ޕާރޓީއެއްގެ މީހެކެވެ. އެ ޕާރޓީ މަގުފުރެދިއްޖެނަމަ މަވެސް ހުންނާނީ މަގުފުރެދިފައެވެ. އަދި އެ ޕާރޓީ ޙައްޤުމަގުގައިވާނަމަ މަވެސް ހުންނާނީ ޙައްޤު މަގުގައެވެ. މަ ދާނީ ޕާރޓީ ދާމަގުންނެވެ. މަގޭ ޙައްޤާއި ބާޠިލަކީ މަގޭ ޕާރޓީއެވެ.