މުދަލުޒަކާތް ދައުލަތާ ހަވާލުނުކޮށް އަމިއްލައަށް ޒަކާތް ދެވިދާނެތޯ؟

މުދަލު ޒަކާތް ދައުލަތާ ޙަވާލުނުކޮށް ތިބާ އަމިއްލައަށްވެސް ދެވިދާނެއެވެ. އެކަމަކު ތިބާ އަމިއްލައަށް މުދަލު ޒަކާތްދޭނަމަ ދޭންވާނީ މުދަލު ޒަކާތުގެ ބެހެނިވެރިންގެ ގޮތުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށެވެ. ނުވަތަ އޭގެ ތެރެއިން ބައިތަކަކަށެވެ.

މުދަލު ޒަކާތުގެ ބެހެނިވެރިންގެ ގޮތުގައި 8 ބައެއް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ﷲ ތަޢާލާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ -سورة التوية ٦٠-

މާނައީ: ‘ޒަކާތުގެ ތަކެތި ފަޤީރުންނަށާއި، މިސްކީނުންނަށާއި، އެކަމުގެ ޢާމިލުންނަށާއި، އެބައިމީހުންގެ ހިތްތައް އެކުވެރި ކުރައްވާ މީހުންނަށާއި(އަލަށް އިސްލާމްވާ މީހުންނަށާއި)، އަޅުން މިނިވަންކުރުމުގައްޔާއި، ދަރަނިވެރިންނަށާއި، ﷲގެ މަގުގައްޔާއި، (ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ) ދަތުރުވެރިންނަށް މެނުވީ ނުވެއެވެ. ﷲގެ ޙަޟްރަތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފަރުޟެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ﷲއީ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ޙަކީމްވަންތަ އިލާހެވެ.”

މި އާޔަތުގައިވާ 8 ބަޔަކީ

  1. ފަޤީރުން
  2. މިސްކީނުން
  3. ޢާމިލުން (ޒަކާތް ނެގުމާއި ބެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މީހުން)
  4. އަލަށް އިސްލާމްވާ މީހުން
  5. އަޅުން މިނިވަންކުރުން
  6. ދަރަނިވެރީން
  7. ﷲ ގެ މަގުގައި (ޖިހާދުކުރުމަށް)
  8. ދަތުރު މަތީގައި ޙާލުގައި ޖެހޭ މީހުން

މުދަލު ޒަކާތަށްވާ ފައިސާ ޢާއްމު ފަރުދަކު ޒަކާތް ދޭއިރު މި 8 ބަޔަށް ކޮންމެހެން ބަހާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ޢާއްމު ފަރުދަކު ޒަކާތް ދޭނަމަ، ޒަކާތަށްވާ ފައިސާ މީގެން ކޮންމެވެސް އެއްބަޔަށް ދިނުމުން ފުދޭނެއެވެ. އަދި ދެބަޔަށް ދިނަސް ތިން ބަޔަށް ދިނަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ޒަކާތް ދޭންވާނީ ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ މި ގިންތިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީގެން ގިންތިއަކަށް ފެތޭ މީހަކަށެވެ.

ދައުލަތަށް ނުދައްކައި އަމިއްލައަށް ޒަކާތް ދެއްކުމުން މައްސަލައަކަށްނުވާ ސަބަބަކީ ދައުލަތުންވެސް މުދަލު ޒަކާތް ހޭދަކުރަން ޖެހެނީ މަތީގައިވާ އާޔަތުގައިވާ 8 ބަޔަށް ކަމުގައިވާތީއެވެ. ދެގޮތުންވެސް ނުކުންނަނީ އެއް ނަތީޖާއެކެވެ. މުދަލު ޒަކާތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދެރަނިކަމެތީންނާއި މުއްސަނދީންގެ މެދުގައިވާ ފަރަޤު ކުޑަކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން ޒަކާތުގެ ބެހެނިވެރިންނަށް (އޭގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް) ތިބާ ޒަކާތް ދޭނަމަ، ކޮންމެހެން ދައުލަށް ޒަކާތް ނުދެއްކިޔަސް ފަރުޖެހޭނެއެވެ. އަދި ދައުލަތަށް ޒަކާތް ދެއްކި ކަމުގައިވިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ.

ވަﷲ އަޢުލަމު