ތަފްސީރުގެ ލުޣަވީ މާނަ: އެއީ ބަޔާންކޮށް ދިނުން ނުވަތަ ހާމަކޮށްދިނުން ނުވަތަ ފާޅުކޮށްދިނުން ނުވަތަ ކަޝްފުކޮށްދިނުމެވެ.

ތަފްސީރުގެ އިޞްޠިލާޙީ މާނަ: ޒަރްކަޝީ ރަޙިމަހުﷲ ތަފްސީރު އިޞްޠިލާޙުގައި މާނަކުރައްވާ ގޮތުގައި އެއީ: “ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނު ﷲ ތަޢާލާގެ ފޮތް ފަހުމުކޮށް ދެނެގަތުމުގެ ޢިލްމެވެ. އަދި އޭގެ މާނަތައް ބަޔާންކުރުމާއި އޭގެން ޙިކުމަތާއި ޙުކުމް ނެރެދޭ ޢިލްމެވެ.”

އިބްނު ޢުޘައިމީން ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވާގޮތުގައި ތަފްސީރަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ މާނަ ބަޔާންކުރުމެވެ.