އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ޢިލްމު4 – ތަރުބިއްޔަތު އަދި އަޚްލާޤުގެ ފޮތްތައް

ތަރުބިއްޔަތު އަދި އަޚްލާޤުގެ ފޮތްތައް

1- އަލްއަޚްލާޤު ވައްސިޔަރު ފީ މުދާވާތިއް ނުފޫސި (ނަފްސުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި އަޚުލާޤާއި ސީރަތާ ބެހޭ ފޮތެއް) އިބްނު ޙަޒަމް (384ހ ން 456ހ)

2- އަދަބުއް ދުންޔާ ވައްދީން (ދުނިޔެއާއި ދީނުގެ އަދަބުތަކާ ބެހޭ ފޮތެއް) އަލްމާވަރްދީ (364ހ ން 450 ހ)

3- އައްޛަރީޢާ އިލާ މަކާރިމިއް ޝަރީޢާ (ޝަރީޢަތުގެ މަތިވެރި އަޚްލާޤާބެހޭ ފޮތެއް) އައްރާޣިބުލް އަޞްފަހާނީ (499ހ ން 502ހ)

4- އައްޔުހަލް ވަލަދު (އޭ ދަރިފުޅާއެވެ، ނަޞީޙަތުގެ ފޮތެއް) އަބޫ ޙާމިދު އަލްޣަޒާލީ (450ހ ން 505ހ)

5- ލަފްތަތުލް ކަބިދި ފީ ނަޞީޙަތިލް ވަލަދި (ދަރިފުޅަށް ދިނުމަށް ރަނގަޅު ނަޞީޙަތްތައް ހުރި ފޮތެއް) އިބުނުލް ޖައުޒީ (508ހ ން 598ހ)

6- އައްސުލޫކު- (ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާގެ ފަތާވާގެ ތެރެއިން ދިހަވަނަ މުޖައްލަދު) (661ހ ން 728ހ)

7- ތުޙްފަތުލް މައުދޫދި ބިއަޙްކާމިލް މައުލޫދި (އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާ ބެހޭ ޙުކުމްތަކުގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ ފޮތެއް) – އިބްނު ޤައްޔިމް އަލްޖައުޒިއްޔާ (691ހ ން 751ހ)

8- އަލްއާދާބުއް ޝަރްޢިއްޔާ (ޝަރުޢީ އަދަބުތައް) އިބްނު މުފްލިޙް (691ހ ން 751ހ)

9- ތަޙްރީރުލް މަޤާލް ފީ އާދާބި ވަ އަޙްކާމި ވަފަވާއިދި ޔަޙްތާޖު އިލައިހާ މުއައްދިބޫ އަލްއަޠްފާލް (ކުދީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި އެކަމުގެ އަދަބުތަކާއި ޙުކުމްތަކާބެހޭ ފޮތެއް) – ޝިހާބުއްދީން އަބުލް ޢައްބާސް އަޙްމަދުލް ޙައިޘަމީ އަލްއަންޞާރީ (909ހ ން 973ހ)

(ނުނިމޭ)