ސުވާލު: ލޯގަނޑުތައް ހުރި ކޮޓަރިއެއްގައި ނަމާދު އަދާކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

ޖަވާބު: އަލްޙަމްދު ލިﷲ
އެމީހެއްގެ ކުރިމަތީގައި ލޯގަނޑެއް ހުއްޓައި ނަމާދުކޮށްފި މީހާގެ ނަމާދު ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. އޭނާ ހުރީ އެ ލޯގަނޑުން އޭނާ ފެންނަގޮތަށް އެ ލޯގަނޑާ ދިމާލަށް ކުރިމަތިލައިގެން ކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ބެލުން ތިރިކޮށް އެކަމަށް ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ. އެކަށީގެންވަނީ އެފަދަ ތަކެއްޗާ އަދި ނަމާދުކުރާމީހާ ނަމާދުގެ ސަމާލުކަމުން ބޭރުކުރުވާ އެންމެހާ ކަންތައްތަކާ ދުރުވުމެވެ.

اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين /103

ފަތުވާގެ އަޞްލު