1- ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން، ވައި ގަދަވުމާއި، ސުނޯ ފޭބުމާއި، ފެންބޮޑުވުމާއި، ތޫފާންތައް އެރުން ފަދަ މޫސުމީ ކަންކަން ދިމާވުން

2- ދަތުރުވެރިޔާ

3- ނަޖިސް ފިލުވާލަން އުނދަގޫވާފަދަ ބަލިމަޑުކަމެއް ދިމާވުން، ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ނަޖިސްފިލުވާލަން ޖެހޭފަދަ ބަލިމަޑުކަމެއް ދިމާވުން

4- ދަތި އުނދަގުލާއި ޙާލުދެރަކަން އިޙްސާސްކުރަން ޖެހޭ ބަލިމީހާ- ދަތި އުނދަގޫ އިޙްސާސް ކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި މުސްތަޙާޟާވެރިޔާވެސް ހިމެނެއެވެ.

5- ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ފެން ބޭނުން ކޮށްގެން ވުޟޫކުރުމަށް ކުޅަދާނަވެގެންނުވާ މީހާ – ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ތަޔައްމުމު ކުރަން ކުޅަދާނަވެގެންނުވާ މީހާ

6- ބިމުގައި ވަޅުލެވިފައިވާ ނުވަތަ ތާށިވެފައިވާ މީހާ، ނަމާދު ވަޤުތު ދެނެގަންނަން އުނދަގޫ މީހާ މިސާލަކަށް ލޯފަން މީހާ (އެހީތެރިޔަކު ނެތް ޙާލަތުގައި)

7- މުސްތަޙާޟާވެރިޔާއާއި އޭނާގެ ޙުކުމުގައިވާ މީހުން މިސާލަކަށް، އަބަދު އަބަދު ހީސްލެވޭ މީހާ، އަބަދު އަބަދު މަޛްޔު ބޭރުވާ މީހާ

8- ހުކުރުނަމާދާއި ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ދޫކޮށްލުން ހުއްދަވެގެންވާ ފަދަ ޢުޛުރު ދިމާވެފައިވާ މީހާ (މިސާލަކަށް ޑޮކްޓަރުން ނަރުހުން ފަދަ ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ މީހުން)، އަދި މީހާގެ ނަފްސަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބިރުވެރިކަމުގެ ޙާލަތުގައި

 

މަރްޖިޢު

https://islamqa.info/ar/answers/147381