ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަތިމެއް ކުރެވިދާނެ ގޮތެއް

ފުރަތަމަ ދުވަސް: ސޫރަތުލް ފަތިޙާއިން އާލްޢިމްރާން ސޫރަތުގެ ނިޔަލަށް

ދެވަނަ ދުވަސް: ނިސާ ސޫރަތުން ފެށިގެން މާއިދާ ސޫރަތުގެ ނިޔަލަށް

ތިންވަނަ ދުވަސް: އަންޢާމު ސޫރަތުން ފެށިގެން ތައުބާ ސޫރަތުގެ ނިޔަލަށް

ހަތަރުވަނަ ދުވަސް: ޔޫނުސް ސޫރަތުން ފެށިގެން އިސްރާ ސޫރަތުގެ ނިޔަލަށް

ފަސްވަނަ ދުވަސް: ކަހްފު ސޫރަތުން ފެށިގެން ނޫރު ސޫރަތުގެ ނިޔަލަށް

ހަވަނަ ދުވަސް: ފުރްޤާން ސޫރަތުން ފެށިގެން ފާޠިރު ސޫރަތުގެ ނިޔަލަށް

ހަތްވަނަ ދުވަސް: ޔާސީން ސޫރަތުން ފެށިގެން ޙަދީދު ސޫރަތުގެ ނިޔަލަށް

އަށްވަނަ ދުވަސް: މުޖާދަލާ ސޫރަތުން ފެށިގެން ނާސް ސޫރަތުގެ ނިޔަލަށް

ނުވަވަނަ ދުވަސް: ދުޢާކުރުމާއި ތަހްލީލުކިޔުމާއި ތަކްބީރު ކިޔުމަށް