27- ތާޣޫތުންގެ ޢަދަދަކީ ކޮބާ؟

ޖަވާބު: ތާޣޫތުންގެ ޢަދަދު ވަރަށް ގިނައެވެ. ތާޣޫތުންގެ ބޮޑުން ފަހެކެވެ. އެއީ ލަޢުނަތްލެއްވި އިބިލީހާއި، އެފަރާތެއްގެ ރުހުމުގައި އެފަރާތަށް އަޅުކަންކުރެވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކާއި، އެމީހާގެ ނަފްސަށް އަޅުކަންކުރުމަށް މީސްތަކުންނަށް ގޮވާމީހާއާއި، ޣައިބުގެ ޢިލްމު އެނގޭކަމަށް ދަޢުވާކުރާ މީހާއާއި، އަދި ﷲ ބާވައިލެއްވި ޙުކުމްތަކަށް ޙުކުމް ނުކުރާ މީހުންނެވެ.

= ޝައިޚުލް އިސްލާމް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލްވައްހާބް ލިޔުއްވާފައިވާ ދަލާއިލުއްތައުޙީދި (ތައުޙީދުގެ ދަލީލުތައް) ގެ ތަރުޖަމާ =